Om prosjektet

Aktivitetene i prosjektet er fordelt på fire hovedaktiviteter:

  • Kartlegging av tarmhelse og mulige bakenforliggende årsaker til tarmslyng
  • Uttesting av undervannsfôring for bedre fiskevelferd og produksjonsoptimalisering
  • Uttesting av krabbemel som fôrråstoff
  • Verifisering og tilpasning av forskningsresultatene i kommersiell produksjon

Den overordnede ideen er å utvikle et artsspesifikt fôringskonsept for torsk som tar hensyn til torskens miljørespons-, spiseadferd og ernæringsmessige potensiale. Dette forventes å bidra til mer lønnsom og bærekraftig produksjon gjennom bedre fiskehelse, mer effektivt fôrforbruk og økt kontroll med kjønnsmodning.

Innovasjonen utgjøre nye metoder for utfôring og endret sammensetning av fôret. I dag skjer vanligvis fôring av torsk ved overflatefôring. For torsk er det også et spesielt potensial for utnyttelse av restråstoff og råvarer, spesielt siden torsken har god evne til å utnytte askeholdige råstoff, for eksempel mel av restråstoff fra krabbe og reke. I prosjektet inngår uttesting av fôr tilsatt krabbemel, som forventes å ha positiv effekt på tarmhelse og fôropptak.

Innovasjonen som skal utvikles i prosjektet omfatter også et konsept for undervannsfôring som reduserer torskens behov for vertikalvandring, og dermed risiko for tarmslyng og stress. Dette tar spesielt hensyn til at en stor del av dødeligheten hos torsk skyldes tarmslyng, og at torsken har lukket svømmeblære, som krever lengre tid for regulering en for eksempel hos laks som har åpen svømmeblære. I tillegg forventes det at opphold på dypere vann redusert påvirkning fra ugunstige temperaturfluktuasjoner, og dermed mer optimale vekstbetingelser.

Opphold på dypere vann vil også redusere eksponeringen for naturlig lys, siden mye av dette absorberes i overflaten. Dersom de naturlige lyssignalene fra overflaten blir mindre framtredende, kan vi forvente mer effektiv lysstyring og mindre kjønnsmodning når fisken oppholder seg dypere.

Foto: Skretting